sunee 05

โรงเรียนพุทธเมตตาวิทยา วัดไชยมงคล

ปลูกฝังคุณธรรมตามแนวทางพุทธศาสนา เพื่อเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่
เป็นเยาวชนที่ดีของสังคม และเป็นคนดีของประเทศชาติ

โรงเรียนพุทธเมตตาวิทยา เป็นโรงเรียนการกุศลของวัดไชยมงคล เพื่อเด็กเยาวชนผู้ไม่มีความทัดเทียมด้านการศึกษา ก่อตั้งโดย พระครูจิตวิสุทธิญาณคุณ เป็นผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนพุทธเมตตาวิทยา มีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดการศึกษาให้กับเด็กเยาวชนผู้ไม่มีความพร้อมทั้งทางด้านครอบครัว รายได้ สภาพทางสังคม เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา หรือวัฒนธรรมที่แตกต่าง โดยไม่เลือกชนชั้นวรรณะ

เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมวัย (อนุบาล 1-3) ระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ 1-6) ระดับมัธยมศึกษา (มัธยมศึกษาปีที่ 1-6) ซึ่งรับนักเรียน 2 ประเภท คือ

 • นักเรียนชาย-หญิง ไป-กลับ (มีรถรับ-ส่ง บริการฟรี)
 • พระภิกษุ-สามเณร (พักประจำ ณ วัดไชยมงคล)

สิ่งที่ลูกหลานท่านจะได้รับ

 • การเรียนภาษาอังกฤษและภาษาจีนกับครูเจ้าของภาษา (เป้าหมายนักเรียนต้องสนทนาภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง)
 • นักเรียนต้องได้รับการเรียนรู้วิชาชีพพื้นฐาน ปีการศึกษาละ 2 วิชาชีพ จากการศึกษา ลงมือทำ วิเคราะห์ ปรับปรุง และนำไปประกอบวิชาชีพได้
 • นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องนวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อนำไปคิด ค้น เพื่อให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

นักเรียนจะได้รับ ฟรี!

 • ไม่มีค่าใช้จ่ายในการศึกษา
 • ชุดนักเรียน/ชุดกีฬา ปีละ 1 ชุด
 • หนังสือแบบเรียน
 • อาหารเช้า/กลางวัน
 • บริการรถรับ-ส่ง
 • เรียนรู้ภาษากับครูต่างชาติเจ้าของภาษา

 

(กำลังจัดเตรียมข้อมูล)

Joomla templates by a4joomla | Powered by IsanGate.net.