summer2013

summer 2013 01สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับวัดไชยมงคล รับสมัครพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า, นักเรียน, นักศึกษา เข้าร่วม โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อนวัดไชยมงคล ประจำปี ๒๕๕๖(โครงการปลูกต้นกล้าสร้างธรรมทายาท รุ่นที่ ๑๖) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ วัดไชยมงคล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ท่านที่สนใจส่งบุตรหลานเข้าร่วมโครงการ ติดต่อรับและส่งใบสมัครได้ที่ สำนักงานเจ้าอาวาสวัดไชยมงคล วัดไชยมงคล ถ.สุรศักดิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

ท่านพุทธศาสนิกชนท่านใด มีความประสงค์เป็นเจ้าภาพ อัฐบริขาร, จตุปัจจัย, เครื่องไทยธรรม, ข้าวสาร, อาหารแห้ง, น้ำปานะ, เป็นเจ้าภาพภัตตาหารเช้า – ภัตตาหารเพล ตามกำลังศรัทธา เพื่อเพิ่มพูนกุศลบุญราศีแก่ตัวท่านเองและครอบครัว

โปรดแสดงความประสงค์เป็นเจ้าภาพได้ที่ พระครูจิตวิสุทธิญาณคุณ เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๗๘๒๔๖๐ โทรสาร ๐๔๕-๒๖๑๘๙๘

summer 2013 03

summer 2013 04

โครงการปลูกต้นกล้าสร้างธรรมทายาท

วัดไชยมงคล ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี เครือข่ายชาวอุบลตุ้มลูกตุ้มหลานฮักบ้านแปงเมือง ขอเชิญท่านพุทธศาสนิกชนร่วมส่งบุตรหลานของท่านเข้ารับการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับโครงการปลูกต้นกล้าสร้างธรรมทายาท ประจำปี ๒๕๕๖

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรม ระเบียบวินัย ความกตัญญูกตเวที ซึ่งเป็นหลักคุณธรรมเบื้องต้นของเยาวชนบุตรหลานของท่านในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนรู้ เพื่อเยาวชนเหล่านี้จะได้ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง บนหนทางแห่งความดี เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์และเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพในอนาคต

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

รับสมัครเยาวชนที่มีอายุระหว่าง ๘-๑๘ ปี, มีความประพฤติเรียบร้อย, สมัครใจเข้ารับการอบรมอย่างแท้จริง

ระยะเวลาในการอบรม

ตั้งแต่วันที่ ๑–๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ รวมระยะเวลา ๓๐ วัน

รับสมัครจำนวน ๑๒๐ คน

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดไชยมงคล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ท่านที่อยู่ต่างอำเภอให้ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ได้

ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

สำหรับญาติโยมพุทธศาสนิกชนที่มีความประสงค์เป็นเจ้าภาพอัฐบริขาร บาตร ผ้าไตร กรด หรือจองเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้า – เพล โปรดติดต่อได้ที่ พระครูจิตวิสุทธิญาณคุณ เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๗๘๒๔๖๐

ภาพกิจกรรมปี ๒๕๕๖

เดินทางเข้าที่พัก ณ อุทญานบึงบัวอุบลราชธานี ออกบิณฑบาตรในช่วงเช้า
เรียนรู้เรื่องภาษาจากวิทยากรเจ้าของภาษา จิตสาธารณะ ช่วยกันพัฒนาที่พักรอบๆ บึงบัว
เรียนรู้ ศึกษา พระธรรมวินัย กรอกรายละเอียด ประวัติและอื่นๆ

กลางคืนปฏิบัติสมาธิกรรมฐาน ตามแบบอย่างครูบาอาจารย์ 

Joomla templates by a4joomla | Powered by IsanGate.net.