Print
Hits: 449

โรงเรียนพระปริยัติธรรม

มูลเหตุการจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยมงคล

ด้วยสภาพสังคมปัจจุบันเด็กและเยาวชนตกเป็นเยื่อของสังคม ถูกกระทำด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งถูกกฎหมายและผิดกฏหมาย จึงทำให้เกิดช่องว่างระหว่างการพัฒนาจากองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน จึงยังคงมีเด็ก เยาวชน คนชราทั้งหญิงและชายจำนวนมากพอสมควรซึ่งขาดโอกาสสำคัญที่จะได้รับผลดีจากการพัฒนาโครงการของรัฐ ซึ่งเราไม่สามารถปฏิเสธว่ายังคงมีบุคคลกลุ่มดังกล่าวกระจายอยู่ในสังคมเป็นจำนวนไม่ใช่น้อย

เณรโรงเรียนพระปริยัติธรรม

จากการวิจัยของบุคคลากรในพื้นที่ปรากฎว่ามีเด็กและเยาวชนเป็นผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาเป็นจำนวนมาก เช่น พ่อแม่เสียชีวิตจากโรคร้าย พ่อแม่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุการทำงาน ขาดแคลนทุนทรัพย์ ฐานะทางครอบครัวยากจน เป็นเด็กกำพร้าขาดคนดูแล พ่อแม่ผู้ปกครองไปทำงานต่างถิ่นไม่สามารถดูและลูกหลานได้ตามสมควร นอกจากนั้นยังมีเด็กและเยาวชนที่อยู่ตามตะเข็บชายแดน ที่ส่วนมากจะมีปัญหาเรื่องสัญชาติ ซึ่งเด็กเหล่านี้สังคมมักจะเรียกว่าเด็กชายขอบ เป็นเด็กที่ได้ชื่อว่าด้อยโอกาสที่สุด เกิดมาเป็นมนุษย์แต่ไม่มีสิทธิของความเป็นมนุษย์เท่าเทียมคนอื่น

เด็กและเยาวชนที่มีผลกระทบจากปัญหาชายแดน เด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาทางภาคใต้ และแม้กระทั่งเด็กและเยาวชนที่เคยผ่านกระบวนการยุติธรรมมาแล้ว เด็กเร่ร่อนไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง ขาดที่พึ่ง เด็กและเยาวชนเหล่านั้นต้องผจญชีวิตที่เต็มไปด้วยปัญหายุ่งยากตามลำพัง ขาดความรักความอบอุ่นที่ควรจะไดรับจากเด็กวัยนี้ ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันและผลกระทบด้านจิตใจอย่างรุนแรงและมีแนวโน้มจะออกจากโรงเรียนกลางคันมากยิ่งขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นปัญหาสังคมตามมา

โรงเรียนพระปริยัติธรรมจากปัญหาต่างๆ เหล่านี้คณะผู้เป็นหลักชัยไม้เท้าของบ้านของเมืองที่ได้รวมตัวกันเป็นเครือข่ายชาวอุบลตุ้มลูกตุ้มหลานฮักบ้านแปงเมืองมีโอกาสมานั่งคุยกัน มองถึงอนาคตของชาติที่จะฝากเอาไว้กับเด็กและเยาวชนเหล่านี้ และทุกท่านก็มีแนวความคิดอันกันคือจะปล่อยปัญหาต่างๆ ให้เป็นไปตามยถากรรมอย่างนี้ไม่ได้แล้ว จึงนำข้อปรึกษาหารือดังกล่าวไปนำเสนอต่อพระ ครูจิตวิสุทธิญาณคุณ เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ซึ่งเดิมพระครูจิตวิสุทธิญาณคุณได้ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเข้ามารับการบรรพชาเป็นประจำอยู่แล้วในชื่อ "โครงการปลูกต้นกล้าสร้างธรรมทายาท" แต่ละปีจะมีสามเณรมาศึกษาไม่ต่ำกว่า ๒๐ – ๓๐ รูป แต่ภายในวัดไม่มีโรงเรียนส่งนักเรียนไปเรียนที่วัดข้างเคียง ท่านทำมาติดต่อกันไม่ต่ำกว่า ๑๕ ปี

ปรากฏว่าแต่ละปีจะมีปรากฏการณ์อันเดียวกันคือ ต้นปีจะมีสามเณรเกือบ ๓๐ รูป พอปลายปีจะเหลือสามเณรอยู่ไม่ถึง ๑๐ รูป ซึ่งปัญหาต่างๆ ก็คือโรงเรียนที่รับนักเรียนไปศึกษาต่อไม่เข้มงวดในระเบียบวินัย มีปัญหาการปกครอง ปัญหาสามเณรติดเกมส์ ปัญหาสามเณรติดบุหรี่ มากขึ้นจนกระทั่งปัญหาฉกชิงวิ่งราว ซึ่งไม่ประสบความสำเร็จในแง่ปริมาณ แต่จะมีสามเณรอีกจำนวนหนึ่งที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนโดยพระครูจิตวิสุทธิญาณคุณให้ความอุปถัมภ์สามารถเรียนจนจบระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และสามารถสอบได้เปรียญธรรมประโยคสูงๆ ได้ไม่น้อยในแต่ละปี

โรงเรียนพระปริยัติธรรมเมื่อเครือข่ายชาวอุบลตุ้มลูกตุ้มหลานฮักบ้านแปงเมืองมีแนวความคิดอันเดียวกันจึงมีการจัดตั้ง "กองทุนหยาดพิรุณอุ่นเกล้าเพื่อเด็กผู้ด้อยโอกาส" เพื่อเป็นทุนในการขับเคลื่อนโครงการในระยะเริ่มต้น โดยมอบหมายให้พระครูจิตวิสุทธิญาณคุณ ดำเนินการเพื่อขอจัดตั้งโรงเรียนต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในระหว่างรออนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนได้นั้น วัดไชยมงคลได้ขออนุญาตเปิดสอนเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนเทพสถิตวิทยาลัย

แรกเริ่มเปิดทำการเรียนการสอน จำนวน ๒ ห้องเรียน คือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ มีนักเรียนแรกเริ่ม จำนวน ๒๑ รูป มีครู ๔ คน รวมทั้งพระครูจิตวิสุทธิญาณคุณ รายจ่ายที่เกิดขึ้นได้รับความอนุเคราะห์จากวัดไชยมงคล และกองทุนหยาดพิรุณอุ่นเกล้า ห้องเรียนก็ได้อาศัยใต้ถุนกุฎีกั้นเป็นห้องเรียน ปีที่ ๒ มีนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็น ๔๕ รูป ครูเพิ่มเป็น ๗ รูป /คน ส่วนห้องเรียนก็เพิ่มเป็น ๓ ห้อง

โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยมงคล (พรหมเทวานุเคราะห์นุสรณ์) ได้รับอนุญาตให้จัดการศึกษาเต็มรูปแบบได้ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยเปิดสอนรวมทั้งหมด ๓ ระดับ ดังนี้

การศึกษาที่เปิดสอน ประกอบด้วย

คำขวัญประจำโรงเรียน

“เรียนดี ประพฤติดี รู้หน้าที่ มีคุณธรรม”

โรงเรียนพระปริยัติธรรมปรัชญาของโรงเรียน

“การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการสร้างสรรค์ และผลิตให้ศาสนทายาท เป็นผู้มีความมุ่งมั่นต่อการนำความรู้มาใช้ให้บังเกิดผลแก่ตนเอง และสังคมทั้งชุมชนที่ตนต้องตอบแทน”

คติพจน์ประจำโรงเรียน

“สุตํ ปญฺญาย วฑฺฒนํ” การเรียนรู้เป็นเครื่องพัฒนาปัญญา

สีประจำโรงเรียน

สีเหลืองและสีขาว

ความหมายของสีประจำโรงเรียน

สีเหลือง หมายถึง สัญลักษณ์แห่งความสว่าง ความรุ่งเรือง ที่เหล่าพุทธบุตรผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบตามแนวทางที่พระพุทธองค์ทรงวางเอาไว้พึงปรารถนา

สีขาว หมายถึง สัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์สะอาดของผู้ปฏิบัติตามหลักแหล่งแห่งไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปัญญา

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

ตราโรงเรียนหงส์บนดอกบัว หมายถึง เจ้าพรหมเทวานุเคราะห์ เจ้าเมืองอุบลราชธานี องค์ที่ 4 ซึ่งเป็นผู้สร้างวัดไชยมงคลและเป็นที่มาของชื่อโรงเรียน

กระบี่ไขว้ หมายถึง ปัญญาประดุจดั่งอาวุธ ความรู้ต้องคู่คุณธรรม

ใบเสมาธรรมจักร หมายถึงการศึกษาทางพระพุทธศาสนา เปรียบการศึกษาควบคู่คุณธรรม เปรียบเสมือนวงล้อธรรมจักรที่หมุนอยู่ในใบเสมาและความก้าวหน้าทางด้านวิชาการ และการปฏิบัติที่เดินตามรอยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ถึงพร้อมด้วยมรรคผลและนิพพาน

หนังสือและปากกาขนไก่ หมายถึงการศึกษาเล่าเรียนคัมภีร์และตำราทางพระพุทธศาสนาตลอดจนอุปกรณ์ที่นำไปสู่การศึกษาเล่าเรียน เพื่อส่งเสริมการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง เพื่อจะได้เป็นผู้มีความรอบรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมไปพร้อมกัน

เส้นรัศมี หมายถึง แสงสว่างอันประดุจดังปัญญาย่อมนำไปสู่ความสำเร็จ

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

พระพุทธเจ้าใหญ่ไชยมงคลมิ่งเมือง

พระพุทธเจ้าใหญ่ไชยมงคลมิ่งเมือง

นโยบายโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยมงคล (พรหมเทวานุเคราะห์นุสรณ์)

เณรโรงเรียนพระปริยัติธรรม

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

หลักฐานการสมัคร

กำหนดการรับสมัคร

ตลอดปีการศึกษา

จำนวนที่รับสมัคร

ปีการศึกษาละ ๑๒๐ คน

เงื่อนไขพิเศษ

เณรโรงเรียนพระปริยัติธรรม

สิทธิที่ผู้เข้ารับการศึกษาจะได้รับ

สถานที่ติดต่อประสานงาน

สามารถติดต่อสอบถาม ทำความเข้าใจได้ที่ พระครูจิตวิสุทธิญาณคุณ เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล/ ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยมงคล (พรหมเทวานุเคราะห์นุสรณ์) หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑ – ๘๗๘๒๔๖๐, โทรสาร ๐๔๕ – ๒๔๔๐๐๗, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผลสัมฤทธิ์ที่ผ่านมา