Print
Hits: 163

school logoโรงเรียนพุทธเมตตาวิทยา วัดไชยมงคล

ปลูกฝังคุณธรรมตามแนวทางพุทธศาสนา เพื่อเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่
เป็นเยาวชนที่ดีของสังคม และเป็นคนดีของประเทศชาติ

sunee 05

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

รับนักเรียนใหม่เพิ่มเติม เข้าเรียนในปีการศึกษา 2563 ซึ่งจะเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ในระดับชั้นต่างๆ ดังนี้

ระดับชั้นอนุบาล

ระดับชั้นประถมศึกษา

chaimongkol student 01

ระดับชั้นมัธยมศึกษา

  chaimongkol student 03

รับสมัครประเภท

สิ่งที่ลูกหลานท่านจะได้รับ

หลักฐานการสมัครเรียน

นักเรียนจะได้รับ ฟรี!

chaimongkol student 02

สมัครได้ที่

ห้องธุรการ โรงเรียนพุทธเมตตาวิทยา (อยู่ภายในวัดไชยมงคล) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
(ข้างศาลากลางจังวัดหลังเก่า/หลังห้างสรรพสินค้าอุบลพลาซ่า)

หรือ สอบถามได้ที่ พระครูจิตวิสุทธิญาณคุณ โทร. 081-878-2460

chaimongkol student 04

ประกาศขอรับการสนับสนุนด้านสุขอนามัย

ท่านผู้มีจิตเป็นกุศลทุกท่านนี่เป็นการแจ้งข่าวถึงท่านที่พอจะแบ่งปันเพื่อเด็ก เยาวชนส่วนหนึ่ง โดยโรงเรียนพุทธเมตตาวิทยา เป็นโรงเรียนการกุศลของวัดไชยมงคล มีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดการศึกษาให้กับเด็กเยาวชนผู้ไม่มีความพร้อมทั้งทางด้านครอบครัว รายได้ สภาพทางสังคม เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา หรือวัฒนธรรมที่แตกต่าง โดยไม่เลือกชนชั้นวรรณะ มีนักเรียนในความดูแลเกือบ 1,000 คน กำลังเตรียมการเปิดจัดการเรียนการสอนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เพื่อให้สภาพการเปิดเรียนมีความพร้อมที่สุด และไม่ส่งผลกระทบต่อการระบาดของโรค และปฎิบัติตามระเบียบของทางราชการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นหลัก โรงเรียนจึงแจ้งมายังท่านที่พอช่วยบริจาคสิ่งเหล่านี้ได้ เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาในเบื้องต้น

หากท่านใดมีความประสงค์จะเอื้อเฝื้อ เมตตาต่อเด็กน้อยเหล่านั้น ได้โปรดแจ้งความประสงค์ได้ที่ พระครูจิตวิสุทธิญาณคุณ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพุทธเมตตาวิทยา

ตั้งอยู่ภายในวัดไชยมงคล ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 (ด้านหลัง อุบลพลาซ่า / ด้านข้างศาลากลางหลังเก่า / ติดกับวัฒนาแอร์ (รถยนต์))

โทรศัพท์ติดต่อที่หมายเลข 081-8782460 หรือไอดีไลน์ใช้หมายเลขโทรศัพท์นี้

ท่านสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา อาตมาภาพขอเจริญพรขอบคุณทุกท่าน
พระครูจิตวิสุทธิญาณคุณ