รับสมัครนักเรียนใหม่ 2564

โรงเรียนพุทธเมตาวิทยา

โรงเรียนพุทธเมตตาวิทยา วัดไชยมงคล เป็นโรงเรียนที่ให้โอกาสและการศึกษาที่ทัดเทียม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยความรัก นำพาศิษย์สู่เป้าหมาย (Love of School) โดยมีเป้าหมายที่จะปรับเปลี่ยนสร้างสิ่งที่ดีๆ แก่ลูกหลานท่านดังนี้

 • การเรียนภาษาอังกฤษและภาษาจีนกับครูเจ้าของภาษา (เป้าหมายนักเรียนต้องสนทนาภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง)
 • นักเรียนต้องได้รับการเรียนรู้วิชาชีพพื้นฐาน ปีการศึกษาละ 2 วิชาชีพ จากการศึกษา ลงมือทำ วิเคราะห์ ปรับปรุง และนำไปประกอบวิชาชีพได้
 • นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องนวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อนำไปคิด ค้น เพื่อให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ได้
 • ปลูกฝังคุณธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นเยาวชนที่ดีของสังคมและเป็นคนดีของประเทศชาติ

 

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2564

 • บริบาล (อายุ 1 ขวบครึ่ง - 3 ขวบ)
 • อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3 (อายุ 3-5 ขวบ)
 • ประถมศึกษา (ป. 1 - ป. 6) (อายุ 5 ขวบ หรือมีใบรับรองผลการเรียนผ่านการศึกษาระดับอนุบาล 3)
 • มัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 1 - ม. 3)
 • มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4 - ม. 6)

หลักฐานการสมัครเรียน

 • สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียน 1 ฉบับ
 • สำเนาสูติบัตรหรือใบเกิดของนักเรียน 1 ฉบับ
 • รูปถ่ายหน้าตรงของนักเรียนขนาด 1.5 นิ้ว (ไม่สวมแว่นตาดำ)
 • สำเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดา ผู้ปกครอง คนละ 1 ฉบับ
 • ใบรับรองผลการเรียนจากโรงเรียนเดิม 1 ฉบับ
 • สมุดรายงาน ปพ.1 ปพ.5 และ ปพ.6
 • ทะเบียนนักเรียน (ถ้ามี)

ฟรี! ไม่มีค่าใช่จ่ายในการศึกษา และนักเรียนจะได้รับ

 • ชุดนักเรียน ปีละ 1 ชุด
 • ชุดกีฬา 1 ชุด
 • หนังสือเรียน/อุปกรณ์การเรียน
 • อาหารเช้า-กลางวัน
 • รถรับ-ส่ง
 • ไม่มีค่ากิจกรรมระหว่างเรียน และไม่มีค่าเรียนพิเศษ
 • ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นได้แก่ English Summer Camp, Chinese Summer Camp, Sports Summer Camp, Music Act Art Summer Camp, Art Summer Camp

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 • นักเรียนชาย-หญิง ไป-กลับ (มีรถรับส่งฟรี)
 • พระภิกษุ-สามเณร (พักประจำที่วัดไชยมงคล)

สมัครได้ที่

ห้องธุรการ โรงเรียนพุทธเมตตาวิทยา

ตั้งอยู่ภายในวัดไชยมงคล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี (ข้างศาลากลางจังหวัดหลังเก่า/ ด้านหลังห้างอุบลพลาซ่า/ ตรงข้ามองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : พระครูจิตวิสุทธิญาณคุณ โทร. 081-8782460

 มุ่งมั่นจัดการศึกษาให้กับลูกหลานที่ไม่มีความพร้อม ด้านสถานะทางครอบครัว รายได้ โอกาส เชื้อชาติ สัญชาติ เพื่อให้เขาเหล่านั้นได้รับโอกาสทางด้านการศึกษาที่ทัดเทียมในสังคม เพื่อก้าวเดินไปสู่จุดมุ่งหมายที่ต้องการ
Joomla templates by a4joomla | Powered by IsanGate.net.