school logoโรงเรียนพุทธเมตตาวิทยา วัดไชยมงคล

ปลูกฝังคุณธรรมตามแนวทางพุทธศาสนา เพื่อเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่
เป็นเยาวชนที่ดีของสังคม และเป็นคนดีของประเทศชาติ

sunee 05

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

รับนักเรียนใหม่เพิ่มเติม เข้าเรียนในปีการศึกษา 2563 ซึ่งจะเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ในระดับชั้นต่างๆ ดังนี้

ระดับชั้นอนุบาล

 • ชั้นอนุบาล 1 จำนวน 8 คน (อายุ 3-5 ขวบ)
 • ชั้นอนุบาล 2 จำนวน 10 คน (อายุ 4 ขวบ)
 • ชั้นอนุบาล 3 จำนวน 5 คน (อายุ 5 ขวบ)

ระดับชั้นประถมศึกษา

 • ประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 13 คน (อายุ 6 ปีขึ้นไป)
 • ประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 2 คน
 • ประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 15 คน
 • ประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 7 คน
 • ประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 3 คน
 • ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 4 คน

chaimongkol student 01

ระดับชั้นมัธยมศึกษา

 • มัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 9 คน
 • มัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 3 คน
 • มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 8 คน
 • มัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 3 คน
 • มัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 1 คน
 • มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 6 คน

  chaimongkol student 03

รับสมัครประเภท

 • นักเรียนชาย-หญิง ไป-กลับ (มีรถรับ-ส่งฟรี)
 • พระภิกษุ-สามเณร (พักประจำที่วัดไชยมงคล)

สิ่งที่ลูกหลานท่านจะได้รับ

 • การเรียนภาษาอังกฤษและภาษาจีนกับครูเจ้าของภาษา (เป้าหมายนักเรียนต้องสนทนาภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง)
 • นักเรียนต้องได้รับการเรียนรู้วิชาชีพพื้นฐาน ปีการศึกษาละ 2 วิชาชีพ จากการศึกษา ลงมือทำ วิเคราะห์ ปรับปรุง และนำไปประกอบวิชาชีพได้
 • นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องนวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อนำไปคิด ค้น เพื่อให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

หลักฐานการสมัครเรียน

 • สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียน 1 ฉบับ
 • สำเนาสูติบัตรหรือใบรับรองการเกิดของนักเรียน 1 ฉบับ
 • รูปถ่ายหน้าตรงของนักเรียนขนาด 1.5 นิ้ว
 • สำเนาบัตรประชาชนบิดา มารดา ผู้ปกครอง คนละ 1 ฉบับ
 • ใบรับรองการศึกษาจากโรงเรียนเดิม 1 ฉบับ
 • สมุดรายงาน ปพ.1 ปพ.6 และ ปพ.8
 • ทะเบียนนักเรียน (ถ้ามี)

นักเรียนจะได้รับ ฟรี!

 • ไม่มีค่าใช้จ่ายในการศึกษา
 • ชุดนักเรียน/ชุดกีฬา ปีละ 1 ชุด
 • หนังสือแบบเรียน
 • อาหารเช้า/กลางวัน
 • รถรับ-ส่ง
 • เรียนภาษากับครูต่างชาติ

chaimongkol student 02

สมัครได้ที่

ห้องธุรการ โรงเรียนพุทธเมตตาวิทยา (อยู่ภายในวัดไชยมงคล) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
(ข้างศาลากลางจังวัดหลังเก่า/หลังห้างสรรพสินค้าอุบลพลาซ่า)

หรือ สอบถามได้ที่ พระครูจิตวิสุทธิญาณคุณ โทร. 081-878-2460

chaimongkol student 04

ประกาศขอรับการสนับสนุนด้านสุขอนามัย

ท่านผู้มีจิตเป็นกุศลทุกท่านนี่เป็นการแจ้งข่าวถึงท่านที่พอจะแบ่งปันเพื่อเด็ก เยาวชนส่วนหนึ่ง โดยโรงเรียนพุทธเมตตาวิทยา เป็นโรงเรียนการกุศลของวัดไชยมงคล มีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดการศึกษาให้กับเด็กเยาวชนผู้ไม่มีความพร้อมทั้งทางด้านครอบครัว รายได้ สภาพทางสังคม เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา หรือวัฒนธรรมที่แตกต่าง โดยไม่เลือกชนชั้นวรรณะ มีนักเรียนในความดูแลเกือบ 1,000 คน กำลังเตรียมการเปิดจัดการเรียนการสอนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เพื่อให้สภาพการเปิดเรียนมีความพร้อมที่สุด และไม่ส่งผลกระทบต่อการระบาดของโรค และปฎิบัติตามระเบียบของทางราชการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นหลัก โรงเรียนจึงแจ้งมายังท่านที่พอช่วยบริจาคสิ่งเหล่านี้ได้ เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาในเบื้องต้น

 • เครื่องวัดอุณหภูมิ 25 ตัว
 • หน้ากากอนามัย ไม่จำกัดจำนวนเพราะนักเรียนต้องใช้ประจำ
 • Face Shield
 • น้ำยาแอลกอฮอล์ 75%
 • เครื่องพ่นน้ำยาแอลกอฮอล์
 • น้ำยาล้างมือ

หากท่านใดมีความประสงค์จะเอื้อเฝื้อ เมตตาต่อเด็กน้อยเหล่านั้น ได้โปรดแจ้งความประสงค์ได้ที่ พระครูจิตวิสุทธิญาณคุณ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนพุทธเมตตาวิทยา

ตั้งอยู่ภายในวัดไชยมงคล ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 (ด้านหลัง อุบลพลาซ่า / ด้านข้างศาลากลางหลังเก่า / ติดกับวัฒนาแอร์ (รถยนต์))

โทรศัพท์ติดต่อที่หมายเลข 081-8782460 หรือไอดีไลน์ใช้หมายเลขโทรศัพท์นี้

ท่านสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา อาตมาภาพขอเจริญพรขอบคุณทุกท่าน
พระครูจิตวิสุทธิญาณคุณ

 

Joomla templates by a4joomla | Powered by IsanGate.net.