julakatin 2561 header

งานสืบทอด สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดอุบลราชธานี เริ่มเดินทางและขับเคลื่อนโดยพลังของผู้ที่เป็นหลักชัย ไม้เท้าของบ้านของเมือง เพื่อส่งต่อไม้ผลัดทางวัฒนธรรมให้กับเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ต่อไป นอกจากงานจะเกี่ยวข้องกับงานด้านศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงามแล้ว ยังส่งผลต่อการพัฒนาด้านสังคมมนุษย์ เพื่อก่อให้เกิดความสามัคคี ความร่วมมือ ความร่วมใจ ความร่วมแรง ของกลุ่มคนที่ศรัทธาต่อวิถีความดีงามแห่งวัฒนธรรมพื้นถิ่นของเรา นี่คือพลังอันยิ่งใหญ่และทรงคุณค่าอย่างยิ่ง

julakatin2561

นอกจากนั้น ยังเป็นงานที่ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวที่ครบถ้วน ทั้งด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี รวมไปจนถึงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ด้านภูมิศาสตร์ เพราะเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวจังหวัดอุบลราชธานี มีสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง และจะส่งผลต่อถึงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของบ้านเมือง

จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจังหวัดที่ปลูกฝ้ายมากที่สุดในประเทศไทย มีฝ้ายที่มีเส้นใยที่ดีที่สุด และสามารถสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับฝ้ายได้ดีที่สุด เราจะมาร่วมกันพัฒนาบริบทในเรื่องฝ้ายให้เป็นจุดระเบิดจากจุดเล็กๆ คือ "งานทอฝ้ายเป็นสายบุญ จุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม" เพื่อพัฒนาไปสู่คำว่า "อุบลราชธานีเมืองมหานครแห่งฝ้าย" สิ่งเหล่านี้ จะนำไปสู่รากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน ของชาวบ้าน ที่เกิดจากการต่อยอดงานด้านศาสนา และศิลปวัฒนธรรม เรามาหลอมใจช่วยกันคนละไม้คนละมือ ทุกภาคส่วนพลังอันยิ่งใหญ่ก็จะเกิดขึ้น จึงใคร่ขอเชิญชวนและต้อนรับทุกท่านที่มีหัวใจ มีพลังศรัทธา มีความมุ่งมั่นและเสียสละ มาหลอมรวมแนวความคิด เพื่อจุดมุ่งหมายอันเดียวกัน

ขอเชิญท่านประสานเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม และติดต่อมาได้ที่ วัดไชยมงคล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 หรือหมายเลขโทรศัพท์ 081-8782460 โทรสาร 045-244742

การประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดงาน "ทอฝ้ายเป็นสายบุญ จุลกฐิน ครั้งที่ ๑๐"

การปลูกฝ้าย เพื่อใช้ในงาน ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐินถิ่นอุบล คนมีธรรม ปีที่ 10

วีดิทัศน์กิจกรรม "งานทอฝ้ายเป็นสายบุญ จุลกฐิน ครั้งที่ ๙ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐"

ถ่ายทอดสด "ประเพณีทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรม ปีที่ 9" ประจำปี 2560

 

 

Joomla templates by a4joomla | Powered by IsanGate.net.