จังหวัดอุบลราชธานี โดยวัดไชยมงคล ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานีกองบุญหยาดพิรุณอุ่นเกล้า เครือข่ายชาวอุบลตุ้มลูกตุ้มหลานฮักบ้านแปงเมือง และหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน องค์กรประชาชนและพุทธศาสนิกชน ในจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี “ทอฝ้ายสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบลคนมีธรรม ” ปีที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๙ จังหวัดอุบลราชธานี ขึ้นในวันที่ ๑๐ – ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ทอดถวาย ณ วัดไชยมงคล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

julakatin2559

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม เป็นการทำนุบำรุง สืบทอดพุทธศาสนา สร้างความรักความสมัครสมานสามัคคีในหมู่พุทธศาสนิกชน ในการจัดงานดังกล่าว คณะกรรมการจัดงานได้เห็นชอบให้จัดการประกวดทางศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เพื่อส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น โดยมีหลักเกณฑ์และระเบียบการประกวด แนบท้ายประกาศนี้

julakatin2559

Joomla templates by a4joomla | Powered by IsanGate.net.